ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИВЛ комбинира квантова физика и холистично

Древните знание се срещат със съвременната физика и строят мост помежду си
ВИДЕO

КРАЯТ НАРОДОВАТА КАРМА ЗАПОЧВА С...
ЗДРАВОСЛОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ПОРОЧНИЯТ КРЪГ - КАК ДА ИЗЛЕЗЕМ
ПРОСПЕРИТЕТ

СЕСИИ И МЕДИТАЦИИ

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА СИЛНИ ЕМОЦИИ
МЕДИТАЦИЯ - ПОЧИВКА В СЕБЕ СИ
ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ТРАВМИ ОТ ДЕТСТВОТО
МЕДИТАЦИЯ - ВЯТЪРЪТ И ЗЛАТНАТА ПОДКОВА
ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Timeline Healing combines quantum physic and holistic

Ancient knowledge meets modern physics.


ВДЪХНОВЕНИЯ ПО ПЪТЯ

Мисли и цитати от просветлени учители и писатели...


Какво казват посетилите за ИВЛ

Преживяването е много дълбоко. Чувствам се сигурна. Далечното минало, което явно бях забравила ми помогна да разбера и освободя проблеми, които съм имала в детството си и сега в живота. Невероятно е!

Нина Митева Варна

What people says about TLH:

The experience is very deep. I feel safe. The distant past that I had forgotten helped me to understand and release problems that I had in my childhood and now in life. Incredible!

Nina Mi Artist

Споделям с голяма Благодарност впечатленията си от проведения сеанс. Това за мен беше Преживяване, което не мога сравня с нищо друго! Изключително въздействащо усещане – много дълбоко, мощно и разтърсващо!… Неподозирано и Неочаквано! Просто трябва да се довериш, да се отпуснеш и да оставиш Георги да те води. А Георги води по пътя с изключителна вещина.. и деликатност.. и съпричастност. Изглежда, че съчетава различни техники и уменията му са наистина впечатляващи! Той е като Приятел, който знае точно кога и как да те подкрепи, или да се оттегли, ако е необходимо. Процесът тече с лекота и се разкриват неподозирани дълбини! Благодаря ти Георги!

М.Д.

I share with great gratitude my impressions of the session. For me, this was an experience I can't compare to anything else! Extremely impactful feeling - very deep, powerful and shaking!… Unsuspected and Unexpected! You just have to trust, relax and let Georgi to guide you. And Georgi leads the way with exceptional skill ... and delicacy ... and empathy. He seems to combine different techniques and his skills are really impressive! He is like a Friend who knows exactly when and how to support you, or to withdraw if necessary. The process runs with ease and unsuspected depths are revealed! Thank you Georgi!

M.D.

В края на сесията, почувствах голямо освобождение. Получих нужната подкрепа и процесът ми помогна да се отърся от тежеста и напрежението, които ме налетяха след случилото ми се.

Георги Костадинов Стара Загора

Искам да изразя с Благо Дарност към терапевтичното Изцеление на времевата линия! Не съм усещала по-силно изцеление на духа, тялото , емоциите, всяка частичка от мен и същността ми! Беше различно, беше силно усещане- разместване на плочите ми ,както се казва и пренареждане на ново! Благодаря Георги! Продължавай напред. Огромна е помощта ти! Бъди здрав!

Милена Инджова Бургас

I want to express my Great Fullness to the this therapeutic method! I have not felt a stronger healing of the spirit, the body, the emotions, every part of me and my origin! It was different, it was a strong feeling - shifting my plates, as they say, rearranging a new one! Thanks George! Keep going. Your help is huge! Be healthy!

Milena

At the end of the session, I felt a great release. I received the support I needed and the process helped me shake off the weight and tension that came over me after what happened to me.

George K.

ОБИЧ :)