Линейното време е измерването на относителното движение между два или повече обекта. Нашите съвременни часовници и календар са базирани на резултатите от три измервания:

 • въртенето на Земята около оста си
 • въртенето на Земята около слънцето
 • положението на Луната

Линейното или физическото време е променливо и тече различно на различни места и при различни скорости. Това ясно демонстрира Айнщайн в своята Специална теория на относителността.

При обичайни скорости и разстояния времето изглежда доста постоянно, но когато пътувате със скоростта на светлината или близка до нея, времето придобива съвсем различно значение. Според изчисленията на Айнщаин, когато се достигне скорост близка до тази на светлината, изглежда, че времето се забавя. Това се наблюдава също така в центъра на тела с огромна маса като черните дупки (точка на Сингулярност).

Препоръчително е всеки да направи проучване и да се запознае с тези принципи описващи познатата ни Вселена. Има множество литература поднесена в ненаучен стил, достъпна за разбиране, като например книгите на Сал Ракели, Стивън Хоукинг и Нийл Деграс Тайсън.

Времето и пространството са взаимно свързани. Съвременната физика ги обединява в общ математически модел наречен Време-пространствен континуум.

В него има два компонента:

 • Динамично състояние, при което аспектите на Вселената са в непрестанно движение.

Или всички познати трудове в областта на гравитацията и време-пространството, както и всички закони за движението и термодинамиката. Енергията в това състояние бива потенциална и кинетична.

Или състоянието на абсолютна нула, което е все още непостижимо за съвременната наука поради причината, че наблюдавания обект бива загряван от съзнанието на самите наблюдатели. Това е тясно свързано с принципа на неопределеност, според който не бихме могли да установим истинската скорост на даден обект, тъй като нашето наблюдение влияе върху това и променя хода на събитията.

От тук следва да заключим, че съзнанието може да бъде измервано, но за сега човечеството не е способно да извърши това изследване.

В общи линии всички тези данни и научни открития стараещи се да опишат времето, всъщност създават още по-голямо объркване…

Възприятието ни за четириизмерната Вселена ни създава усещането за време, но дори нашите проучвания подсказват, че Творението не се ограничава в това. Съвременните теории във квантовата физика описват 11 измерения.

След откриването на принципа за Нелокалност, става ясно, че всичко е свързано по начин, който е отвъд познатите до тогава чертежи и формулировки. Цялата Вселена е свързана в едно. Всяко едно действия повлиява на цялата система – мигновено! Без значение от разстоянието! А щом този принцип избягва влиянието на времето и пространството, нормално е да променим възгледите си за естеството на познатото ни до сега възприятие за времето.

Оказва се, че то не се дели на минало, настояще и бъдеще. То се случва в един и същ момент. Миналото продължава да се случва сега. Бъдещето се случва сега. Всеки един момент от миналото и бъдещето тече в този момент на безкрайно СЕГА. Има безброй възможности в безброй моменти и всичките те се случват едновременно.

Когато размишлявате за миналото и бъдещето, кога се случва това?

Показано е в научни изследвания, че мозъкът не прави разлика между мисъл и събитие. Тялото реагира веднага на ситуацията, която си представяме.

Къде се случва всичко това? СЕГА!

Така се появява и термина за нелинейното време, наричано още вертикално или сферично.

Всеки един момент е възможност, която можем да изберем или не. Всяка една мисъл е потенциална реалност, която вече се случва. И колкото повече внимание отделяме на една идея, толкова по-вероятно е съзнанието да навлезе и тялом в тази реалност за да я изследва и преживее. Да! Звучи страшно, но истината е, че всичко което сме си помислили някога се случва в момента някъде! Добрата новина е, че енергията вложена в тези мисли е твърде слаба за да станат доминантни и да се проявят в четириизмерната реалност.

Интересно е да се добави, че въпреки всички познания, които имаме до сега за четириизмерното време-пространство, не е възможно да се докаже, че има друго време освен СЕГА!

Възможно е да си спомняме онова, което обикновено се нарича “вчера” или “утре”, като “прескочите” на тези места във време-пространствения гоблен, то този скок ще се осъществи СЕГА. Така, че вчера, днес и утре се случват СЕГА.

Съществуват научни доказателства в подкрепата на тази идея, като основата за доказването се съдържа в принципа за нелокалност от квантовата физика.

Съществува пряка връзка между два възлови принципа във физиката, приложими към времето, а именно този за нелокалност и неопределеност. Важно е да разбираме тази концепция, за да умеем по-леко да възприемаме истината за вертикалното време и за това как се сформира и материализира реалност.

Няколко факта за нелинейното време:

 • Вертикалното време е винаги СЕГА.
 • Цялото време и пространство се съдържа в този вечен Омнимомент СЕГА.
 • Миналото, настоящето и бъдещето се съдържат във вечното СЕГА.
 • Вечният момент СЕГА е единственото време, което съществува. Това е доказано.
 • Всички възможни и вероятни реалности се съдържат във вертикалното време.
 • Всички паралелни и висши измерения и вселени се съдържат в нелинейното време.
 • Невъзможно е да бъдете на друго място освен във вечното СЕГА.
 • Възможно е да навлезете в безвремие, сферата отвъд времето и пространството посредством ИВЛ.

Как можем да използваме тези факти за наше добро и това на всички?

Чрез ИВЛ клиентът и терапевтът могат да отидат навсякъде във времето и пространството и да работят над определени събития там. Могат да променят възприятията и преживяванията на клиента, като по този начин създават нова времева линия, която става част от доминантната му такава.

Тази алтернативна или паралелна реалност може да бъде възприета от всички участници в дадено събитие, като по този начин не се нарушава тяхната свободна воля. От една по-висша перспектива, те взимат решението дали да „влязат“ в тази нова времева линия.

ОБИЧ :)