Колективната реалност се състои от онези системи от вярвания, които се споделят от двама или повече души. Често колективните реалности притежават по-голяма сила от индивидуалните. Тъй като вярванията творят реалността, светът на човечеството е отражение на съставните вярвания на всеки един индивид, съчетани с колективните вярвания на човечеството.
За да може обществото да функционира добре, хората встъпват в споразумения относно това кои реалности ще бъдат приети и кои не. Когато достатъчен брой хора постигнат съгласие относно дадена реалност, тя започва да се приема за факт.

Из ”Живот на предела”

ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ РЕАЛНОСТИ
Tagged on:

ОБИЧ :)